본문 바로가기

C a m e r a O b s c u r a/R F

알록달록노랑과 소리꽃님과 상중과 


반지를 사고 귀고리를 샀던


그 가판


:) 알록달록 예쁜 색들


알록달록 예쁜 기억들


olympus xa


kodak gold 200
'C a m e r a O b s c u r a > R F' 카테고리의 다른 글

휴식  (2) 2013.11.04
몰입  (0) 2013.10.19
UFF  (0) 2013.10.17
상동(相同)  (0) 2013.10.14
삼총사  (0) 2013.10.13
벽치기  (0) 2013.10.11
대문  (1) 2013.10.10
마주보기  (0) 2013.10.05
주교좌 성당에 가을꽃  (0) 2013.09.27
empty  (0) 2012.09.14